Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti LPT EU, s.r.o.

1) Všeobecné ustanovenia

Právne vzťahy medzi spoločnosťou LPT EU, s.r.o., so sídlom Bernolákova 301/12, 911 01 Trenčín, IČO: 36 617 512, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 16873/R, a každou fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá je kupujúcim alebo objednávateľom podľa týchto VOP a ktorej LPT EU, s.r.o. predáva tovar, dodáva službu, alebo zhotovuje dielo podľa aktuálnej cenovej ponuky (ďalej len „kupujúci“, alebo „objednávateľ“) sa riadia týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“), kúpnou zmluvou, prípadne zmluvou o dielo uzatvorenou s LPT EU, s.r.o., inými zmluvami uzavretými s LPT EU, s.r.o., a pokiaľ nie sú týmito dokumentmi upravené inak, riadia sa všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, predovšetkým Obchodným zákonníkom. LPT EU, s.r.o. a kupujúci, alebo objednávateľ si môžu v kúpnej zmluve, zmluve o dielo alebo v iných dohodách a dokumentoch, medzi nimi platne uzatvorenými, upraviť práva a povinnosti odlišne od ustanovení týchto VOP. V prípade rozporov medzi takto uzatvorenými dohodami, platí úprava v dy neskoršie uzatvorenej dohody (zmluvy,listiny). Zmeny vo VOP počas trvania zmluvného vzťahu medzi účastníkmi nemajú vplyv na dohodami a zmluvami odlišne upravené práva, a to ani napriek tomu, že zmeny vo VOP boli vykonané neskôr. Tieto VOP sú účinné v tom prípade, ak ich kupujúci, alebo objednávateľ potvrdí alebo písomne potvrdí v kúpnej zmluve, alebo v zmluve o dielo, že sú mu známe, alebo že sú k zmluve pripojené. Týmito právnymi úkonmi sa má za to, že ich kupujúci, alebo objednávateľ v danom prípade prevzal a e súhlasí s ich obsahom a s ich dodržiavaním.

2) Základné pojmy

Fotovoltický článok – je veľkoplošná polovodičová súčiastka (s podobnou vnútornou štruktúrou ako fotodióda), ktoré priamo konvertuje svetelnú energiu na energiu elektrickú pomocou fotoelektrického javu.

Fotovoltický panel – panel, v ktorom sú vzájomne prepojené fotovoltické články chránené skleneným krytom a osadené v hliníkovom ráme.

Fotovoltický systém – systém, v rámci ktorého dochádza vo fotovoltickom paneli k premene svetla (globálneho žiarenia) na elektrickú energiu, ktorá slúži buď na okamžitú vlastnú spotrebu, alebo na akumuláciu do batérii s neskoršou spotrebou, alebo na predaj vyrobenej energie Energetickým závodom priamym napojením sa do verejnej elektrickej siete. Fotovoltický systém sa môže skladať z týchto častí: fotovoltický panel, kotviace prvky a konštrukcia, invertor, káble, akumulátor, regulátor nabíjania a alší drobný elektroinštalačný materiál.

Príslušenstvo fotovoltického systému – ostatný tovar spoločnosti LPT EU, s.r.o. a iných výrobcov bez fotovoltického panelu, ktorý je súčasťou fotovoltického systému.

Technický dozor – osobná účasť pracovníkov LPT EU, s.r.o. pri montáži a zapojení fotovoltického systému zakúpeného od LPT EU, s.r.o. Technický dozor je podmienkou na poskytnutie záruky zo strany LPT EU, s.r.o.

Servisná prehliadka – kontrola funkčnosti fotovoltického systému zakúpeného od LPT EU, s.r.o. Servisná prehliadka uskutočnená min. 1x ročne je podmienkou platnosti záruky na systém poskytnutej zo strany LPT EU, s.r.o.

Tovar – výrobok definovaný v kúpnej zmluve, ktorého dodávateľom je spoločnosť LPT EU, s.r.o.

Dielo – dielom sa rozumie zhotovenie určitej veci, montáž určitej veci, jej údržba, vykonanie opravy alebo úpravy určitej veci alebo hmotne zachytený výsledok inej činnosti.

Miesto realizácie diela – miestom realizácie diela je stavenisko, strecha budovy, alebo pozemok.
Predávajúci – alebo zhotoviteľ diela je spoločnosť LPT EU, s.r.o., so sídlom Bernolákova 301/12, 911 01 Trenčín, IČO: 36617512, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 16873/R, ktorá predáva tovar na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej s kupujúcim, alebo vykonáva (zhotovuje) dielo na základe zmluvy o dielo uzatvorenej s objednávateľom.

Kupujúci – alebo objednávateľ alebo spotrebiteľ je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uzatvorila so spoločnosťou LPT EU, s.r.o. kúpnu zmluvu, či už ústne alebo písomne, o kúpe tovaru, služieb, alebo zmluvu o dielo písomne o zhotovení diela v zmysle cenovej ponuky LPT EU, s.r.o.

Účastníci – alebo tiež zmluvné strany sú predávajúci a kupujúci, alebo objednávateľ a zhotoviteľ.
Písomná forma dokumentov – Formou listu s originál podpisom. Forma faxu alebo elektronickej pošty sa akceptuje, len ak je následne potvrdená originálnym dokumentom s originál podpisom doručeným poštou alebo osobne.

Miesto doručovania listín, kontaktné miesto – všetky listiny sa doručujú do miesta, ktoré si účastníci určili ako kontaktné miesto v zmluve o kúpe, alebo v zmluve o dielo inak do sídla právnickej osoby alebo na adresu trvalého bydliska fyzickej osoby.

Kúpna zmluva – písomná listina pod týmto názvom, ale aj akékoľvek vzájomne potvrdené návrhy účastníkov, ktoré obsahujú základné náležitosti: zmluvné strany, predmet kúpy a jeho špecifikáciu, dátum dodania, kúpnu cenu, napr. cenová ponuka, potvrdená objednávka a následne vystavená faktúra.

Zmluva o dielo – zmluva o dielo je každá písomná listina pod týmto názvom, ale aj akékoľvek vzájomne potvrdené návrhy zmluvných strán, ktoré obsahujú základné náležitosti, akými sú: zmluvné strany, predmet zmluvy, cena, lehota plnenia. Zmluva o dielo má v dy písomnú formu. Táto forma právneho úkonu sa vyžaduje aj pri zmene alebo ukončení zmluvného vzťahu. Touto zmluvou sa spol. LPT EU, s.r.o. ako zhotoviteľ diela zaväzuje objednávateľovi (spotrebiteľovi), že dielo vykoná za dojednanú cenu. Zhotoviteľ je povinný dielo vykonať podľa zmluvy, riadne a v dohodnutom čase. Ak je na vykonanie diela ustanovená záväzná technická norma, musí vykonanie zodpovedať tejto norme.

Zmenový list – vypracuje sa po zmene projektu. V zmenovom liste sa uvedie z akého dôvodu bol projekt zmenený a kto takúto zmenu odsúhlasil. Ďalej bude v ňom uvedený finančný dopad na realizáciu diela a prípadná zmena termínu realizácie diela.

Dokumentácia - je súbor listín a dokladov, ktoré sú potrebné na riadne zhotovenie diela.

3) Objednanie tovaru a služieb, objednanie zhotovenia diela

Kupujúci si v súlade s úpravou vzájomných vzťahov s predávajúcim objednáva tovar spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku VOP. Objednávku je možné zaslať písomne. V urgentných prípadoch možno objednávku oznámiť predávajúcim telefonicky, pričom telefonicky oznámenú objednávku treba potvrdiť bez zbytočného odkladu písomnou formou. Objednávka musí obsahovať:

 1. obchodné meno kupujúceho,
 2. sídlo kupujúceho,
 3. presnú špecifikáciu druhu i množstva objednávaného tovaru,
 4. požadovaný termín dodania,
 5. spôsob odberu a miesto dodania tovaru,
 6. meno, priezvisko, bydlisko a telefonický kontakt na štatutárneho zástupcu kupujúceho, ak je
  právnickou osobou,
 7. meno, priezvisko, bydlisko a telefonický kontakt na osobu, ktorá je za kupujúceho oprávnená
  vybavovať konkrétnu objednávku.

Pre uzatvorenie kúpnej zmluvy, resp. iných dojednaní a pre ich rozsah je rozhodujúca písomne potvrdená objednávka predávajúcim. Objednávka zaväzuje predávajúceho a po písomnom potvrdení jej akceptácie zo strany predávajúceho. Predávajúci môže v niektorých prípadoch od takejto písomnej akceptácie upustiť a akceptovať objednávku telefonicky alebo môže akceptáciu objednávky podmieniť. Všeobecne platí, že nepotvrdená ponuka predávajúceho nie je záväzná. Potvrdená objednávka je pre kupujúceho záväzná. V prípade, že kupujúci upustí od záväznej objednávky, je povinný predávajúcemu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 15% z kúpnej ceny za objednaný tovar pokiaľ sa jedná o štandardne dodávaný tovar a 50% z kúpnej ceny pokiaľ sa jedná o špeciálne vyhotovenia tovaru od objednávky ktorých upustil, a to najneskôr do dňa, kedy mal byť tovar podľa objednávky dodaný. Pri objednaní zhotovenia diela je záväznou objednávkou objednávateľom podpísaná zmluva o dielo.

4) Uzavretie kúpnej zmluvy

Materiály ako sú prospekty, katalógy, obrázky, výkresy a iné údaje o tovare sa chápu ako informatívne, pokiaľ nie sú výslovne vyhlásené za záväzné. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy môže dôjsť v týchto prípadoch:

 • zaslaním objednávky zo strany kupujúceho a jej následným potvrdením zo strany predávajúceho,
 • zaslaním preddavkovej faktúry kupujúcemu a jej úhradou v plnej sume,
 • podpísaním kúpnej zmluvy, zmluvy o dielo alebo inej zmluvy, ktorá sa týka ponuky predávajúceho.

Pre predávajúceho a kupujúceho sú záväzné údaje obsiahnuté v písomnej akceptácii objednávky kupujúceho vystavenej predávajúcim, alebo v predfaktúre. Ak je medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená písomná kúpna zmluva, sú pre jej účastníkov záväzné údaje uvedené v tejto kúpnej zmluve, a to aj v prípade, ak sú tieto odlišné od údajov uvedených v písomnej akceptácii ponuky kupujúceho vystavenej predávajúcim. Akékoľvek nadväzujúce alebo vedľajšie dojednania alebo dohody ku kúpnej zmluve musia byť uskutočnené výlučne v písomnej forme a musia byť písomne potvrdené oboma účastníkmi.

5) Cena tovaru, cena diela

Cena tovaru sa riadi cenníkom určeným predávajúcim platným v ase potvrdenia akceptácie objednávky v zmysle bodu 3/ VOP a nasledujúcimi ustanoveniami tohto článku VOP. Ceny uvádzané v ponuke sú v dy uvádzané ako ceny bez DPH, pokiaľ nie je v dotknutej listine ustanovené inak. Predávajúci si vyhradzuje právo osobitne dohodnúť s konkrétnym kupujúcim cenové a platobné podmienky pri konkrétnej objednávke tovaru, a to odlišne od VOP, platného cenníka a iných zmlúv. Predávajúci má vyhradené právo jednostranne zvýšiť cenu konkrétneho objednaného tovaru oproti cene určenej podľa predchádzajúcich ustanovení tohto článku, ak medzi dňom potvrdenia akceptácie objednávky tovaru a dňom úhrady jeho kúpnej ceny kupujúcim vzrastie kurz amerického dolára (USD) voči EUR podľa oficiálneho kurzového lístka Európskej centrálnej banky o viac ako tri percentá (3%). Predávajúci má v takomto prípade právo jednostranne zvýšiť cenu objednaného tovaru o sumu rovnajúcu sa percentu rastu daného menového kurzu. Zničenie, poškodenie, strata predmetu kúpy v ase, keď nebezpečenstvo škody na tovare prešlo na kupujúceho nemá vplyv na povinnosť riadne a včas zaplatiť kupujúcemu kúpnu cenu.

Cena diela bude stanovená zhotoviteľom podľa aktuálneho cenníka platného v ase podpísania zmluvy od dielo účastníkmi. K cene diela bude účtovaná príslušná sadzba DPH platná a účinná v ase uskutočnenia zdaniteľného plnenia. V cene diela sú zahrnuté všetky priame, nepriame a režijné náklady zhotoviteľa. V cene sú zahrnuté všetky položky podľa dokumentácie k dielu. Cenu diela je možné meniť len písomným dodatkom k zmluve o dielo v prípade, že dôjde k zmene technického a technologického riešenia oproti projektu, alebo dôjde k zmene rozsahu prác spracovaných na základe projektu, alebo dôjde k zmene všeobecne záväzných právnych predpisov majúcich vplyv na cenu diela, alebo pokiaľ to ustanovuje zmluva o dielo. K zmene ceny diela môže dôjsť aj na základe zmenového listu. V takomto prípade zmluvné strany uzatvoria dodatok k zmluve o dielo s uvedením novej ceny diela.

6) Platobné podmienky

Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola akceptovaná predávajúcim, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu za podmienok určených v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku VOP. Kúpna cena objednaného tovaru je splatná pred dodaním tovaru podľa dohody s predávajúcim na základe predbežnej faktúry – vyžiadania zálohy, alebo na základe daňového dokladu, ktorých náležitosti budú určené dohodou predávajúceho a kupujúceho obsiahnutou v potvrdenej objednávke alebo v kúpnej zmluve. Kúpna cena tovaru sa v prípade bezhotovostnej platby považuje za uhradenú dňom, kedy bude poukázaná cena tovaru pripísaná na účet predávajúceho. Kupujúci môže všetky platby vrátane kúpnej ceny tovaru voči predávajúcemu platiť v hotovosti, a to v kontaktnom mieste určenom kúpnou zmluvou, inak v pobočke predávajúceho alebo na účet uvedený v predbežnej faktúre, prípadne v mieste respektíve na účet oznámený mu predávajúcim písomne. Kúpna cena tovaru je splatná v zásade v EUR, avšak v súlade s VOP, zmluvami medzi predávajúcim a kupujúcim a všeobecne záväznými právnymi predpismi môže kupujúci po písomnej dohode s predávajúcim uhradiť kúpnu cenu za tovar aj v cudzej mene. Pri určení ceny v cudzej mene sa vychádza z kurzu cudzej meny, v ktorej kupujúci za tovar platí, platného v deň potvrdenia akceptácie objednávky. Aj v tomto prípade sa obdobne použije kurzová doložka upravená v bode 5/, a to v prípade nárastu kurzu USD voči mene, v ktorej sa platí za tovar. Pokiaľ kupujúci nezaplatí akúkoľvek platbu vrátane kúpnej ceny tovaru alebo jej časť v termíne stanovenom predbežnou faktúrou – vyžiadaním zálohy, kúpnou zmluvou alebo týmito VOP, má predávajúci právo požadovať úroky z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Nárok predávajúceho na náhradu spôsobenej škody tým nie je dotknutý. Ak je kupujúci povinný v súlade s kúpnou zmluvou pred dodaním tovaru zaplatiť predávajúcemu zálohu a nezaplatí ju riadne a včas, môže predávajúci po upozornení a vypršaní primeranej lehoty na platenie, odmietnuť dodať tovar do doby, kým kupujúci zálohu nezaplatí alebo odstúpiť od zmluvy. Kupujúci je povinný okrem úrokov z omeškania nahradiť predávajúcemu náklady, ktoré mu vznikli v dôsledku skutočnosti, že v dôsledku omeškania úhrady zálohy dodal tovar neskôr ako bolo dohodnuté v potvrdenej objednávke alebo kúpnej zmluve. Predávajúci vystaví daňový doklad na kúpnu cenu tovaru v súlade s platnými právnymi predpismi. Vystavenie resp. nevystavenie daňového dokladu nemá vplyv na povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu tovaru riadne a včas. Kupujúci nie je oprávnený jednostranne platby znížiť, podmieňovať ich alebo započítať. Jednostranné započítanie je možné len na základe právoplatného rozhodnutia príslušného súdu potvrdzujúceho oprávnenosť nárokov kupujúceho voči predávajúcemu.

Pri zmluve o dielo bude objednávateľ platiť zhotoviteľovi vystavené faktúry podľa zmluvy o dielo. Faktúra – daňový doklad musí obsahovať nasledovné náležitosti:

 1. označenie „čiastočná faktúra“ alebo „konečná faktúra“ a jej číslo,
 2. názov a adresu sídla objednávateľa a zhotoviteľa a adresu, na ktorú má byt faktúra zaslaná,
 3. číslo zmluvy a označenie diela; pri konečných faktúrach aj deň odovzdania diela,
 4. označenie penažného ústavu a íslo účtu, na ktorý sa má platiť
 5. deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti,
 6. výšku fakturovanej čiastky a celkovú fakturovanú čiastku, náležitosti pre DPH,
 7. objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok,
 8. cenu diela a dalšie cenové náležitosti,
 9. zadržaná čiastka v konečnej faktúre,
 10. pečiatku a podpis oprávnenej osoby.

Zmluvné strany sa dohodli, že podľa zmluvy o dielo, 60% z ceny diela (bez DPH) je garančná zábezpeka. Garančnú zábezpeku je zhotoviteľ oprávnený zadržat za účelom zabezpečenia záväzku objednávateľa na riadne a včasné plnenie predmetu vyplývajúceho zo zmluvy o dielo.

7) Dodacie podmienky, odovzdanie a prevzatie diela

Predávajúci podľa písomne akceptovanej objednávky dodá kupujúcemu tovar za podmienok určených v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku VOP. Predávajúci dodá tovar v mieste a v čase určenom v kúpnej zmluve. O dodaní tovaru bude spísaný protokol o odovzdaní tovaru, podpísaný obidvomi účastníkmi kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci je povinný na základe kúpnej zmluvy zabezpečiť odoslanie predmetu kúpy, protokol o odovzdaní tovaru sa nespisuje. Protokol o odovzdaní tovaru musí obsahovať aspoň:

 1. číslo kúpnej zmluvy,
 2. obchodné meno, sídlo a IČO v prípade právnickej osoby, resp. meno a priezvisko, trvalé bydlisko a dátum narodenia v prípade fyzickej osoby kupujúceho a predávajúceho,
 3. označenie tovaru (druh zariadenia, príslušenstvo, sériové číslo, rok výroby),
 4. preberajúcu osobu (meno a priezvisko),
 5. miesto dodania tovaru,
 6. dátum prevzatia tovaru.

Nespísanie protokolu nemá vplyv na riadne dodanie predmetu kúpy predávajúcim. Kupujúci môže po podpise kúpnej zmluvy zmeniť miesto dodania alebo čas dodania, a to písomne. Pre predávajúceho je zmena miesta alebo času dodania tovaru záväzná, len v prípade, ak ich písomne potvrdí. Ak predávajúci zmeny miesta a asu dodania tovaru písomne potvrdí, považuje sa to za zmenu kúpnej zmluvy. Pokiaľ predávajúci nepotvrdí zmeny času alebo miesta dodania tovaru, platia údaje uvedené v kúpnej zmluve. Pokiaľ zmenou miesta alebo času dodania tovaru predávajúcemu vzniknú vyššie náklady je kupujúci povinný ich uhradiť. Čas dodania tovaru môže byť stanovený presným dátumom, prípadne lehotou, ktorá začína plynúť odo dňa podpísania kúpnej zmluvy. Pokiaľ je čas dodania stanovený lehotou, je dodávateľ oprávnený dodať tovar počas celej tejto lehoty. V prípade, ak predávajúci nebude schopný dodať tovar v termíne stanovenom kúpnou zmluvou z dôvodov vyššej moci, čas dodania tovaru sa primerane predlžuje o as trvania dôvodov vyššej moci. Za vyššiu moc sa považujú skutočnosti nepredvídateľné, prípadne predvídateľné, ale neovplyvniteľné, pričom majú vplyv na vyhotovenie alebo dodanie predmetu kúpy napr.: štrajky, opatrenia orgánov verejnej moci, prírodné živly a katastrofy. Predávajúci je v zásade, pokiaľ to bude možné, povinný oznámiť tieto skutočnosti kupujúcemu spolu s oznámením aspoň približného možného času dodania tovaru. Pokiaľ sa v dôsledku vyššej moci stane plnenie predávajúceho nemožným, jeho povinnosť dodať tovar kupujúcemu zaniká. V prípade, že sa plnenie predávajúceho v dôsledku vyššej moci stane splniteľným len pri zvýšených hospodárskych nákladoch môže predávajúci od kúpnej zmluvy odstúpiť. Pokiaľ má predávajúci dodať kupujúcemu viacero prvkov alebo príslušenstva a as dodania tovaru je kúpnou zmluvou stanovený lehotou, môže v danej lehote dodávať jednotlivé časti postupne. V prípade, že dodanie tovaru nie je možné z dôvodov, za ktoré zodpovedá predávajúci, alebo pokiaľ bude na majetok predávajúceho vyhlásený konkurz, má kupujúci právo po uplynutí písomne poskytnutej primerane dostatočnej lehoty na plnenie od kúpnej zmluvy odstúpiť. Táto lehota nesmie byť však kratšia ako doba trvania prekážky, ktorá toto oneskorenie spôsobila. Právo kupujúceho od kúpnej zmluvy odstúpiť sa vzťahuje výhradne na dodanie tovaru, ktorý ešte nebol kupujúcemu dodaný.

Pokiaľ je predávajúci povinný dodať tovar na v kúpnej zmluve určené miesto je predávajúci povinný ho tam dopraviť na vlastné náklady, ktoré sú zarátané v cene tovaru. Pokiaľ je miestom dodania tovaru sídlo alebo iné miesto podnikania predávajúceho, prípadne iné miesto, kde je tovar vyrobený, či skladovaný predávajúcim, je tovar riadne a včas dodaný v momente, kedy predávajúci oznámi kupujúcemu, že môže s tovarom nakladať. Pokiaľ predávajúci nemôže tovar v mieste dodania odovzdať kupujúcemu, pretože tento neposkytol potrebnú súčinnosť, tovar sa považuje za dodaný v momente jeho dopravenia na určené miesto dodania tovaru. Kupujúci je povinný nahradiť všetky náklady, ktoré vzniknú predávajúcemu v dôsledku neprevzatia tovaru, všetku škodu a ušlý zisk. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme ani po výzve predávajúceho je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu odplatu za skladovanie vo výške 0,1 % z kúpnej ceny tovaru za každý deň. To platí aj v prípade, že kupujúci požiada o odklad dodania tovaru. Pokiaľ sa kupujúci a predávajúci dohodli, že predávajúci zabezpečí prepravu tovaru, je tovar dodaným momentom odovzdania tovaru na prepravu prvému dopravcovi. Predávajúci je povinný previesť na kupujúceho práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, pokiaľ ich nemá priamo na základe prepravnej zmluvy. Predávajúci je povinný bezodkladne doručiť kupujúcemu všetky listiny potrebné na nakladanie s tovarom. Predávajúci je oprávnený, pokiaľ sa účastníci nedohodnú inak, určiť dopravnú cestu, dopravný prostriedok, ako aj dopravu alebo vedúceho dopravy tovaru. Ak sa účastníci nedohodnú inak, bude tovar dodaný zabalený v kartónových krabiciach alebo pri niektorých prvkoch príslušenstva bez obalu. Predávajúci spolu s predmetom kúpy odovzdá kupujúcemu všetky doklady a listiny patriace k tovaru. Pokiaľ sa tovar dodáva aj s montážou, tak dodanie nastane a v momente ukončenia montáže a uvedenia tovaru do prevádzky. Kupujúci je povinný tovar ihneď po tom, o získa možnosť s ním nakladať, dôkladne prezrieť a zistiť, či nemá vady, či bol dodaný so všetkým príslušenstvom a príslušnými dokladmi. Všetky zistené vady je kupujúci povinný bezodkladne písomne oznámiť predávajúcemu, najneskôr do 48 hodín od momentu, kedy získal možnosť s tovarom nakladať. Pokiaľ kupujúci v rozpore s povinnosťami stanovenými kúpnou zmluvou alebo týmito VOP neprevezme tovar, a to ani po písomnej výzve predávajúceho a uplynutí dodatočnej lehoty na prevzatie, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. Práva zo vzniknutej škody tým nie sú dotknuté. Pokiaľ je predávajúci v omeškaním s dodaním tovaru, a to aj napriek písomnej výzve kupujúceho a uplynutí primeranej lehoty na dodanie, má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Predávajúci nie je povinný poistiť tovar pre prípad škody počas jeho prepravy, ak kúpna zmluva s kupujúcim neustanoví inak.

Odovzdanie a prevzatie diela:

Zhotoviteľ je povinný odovzdať dielo riadne a podľa termínu dohodnutého v zmluve o dielo. Termín odovzdania diela upravený v zmluve o dielo je možné meniť aj na základe zmenového listu. V takomto prípade zmluvné strany uzatvoria dodatok k zmluve o dielo s uvedením nového termínu odovzdania diela. Odovzdanie diela prebieha medzi zmluvnými stranami za prítomnosti oprávnených zástupcov zhotoviteľa. O odovzdaní a prevzatí diela sa spisuje zápisnica v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ aj zhotoviteľ obdržia dve vyhotovenia. Zápisnica obsahuje najmä:

 • názov diela,
 • dátum zahájenia a ukončenia preberacieho konania,
 • osoby, medzi ktorými sa uskutočňuje odovzdanie a prevzatie a ich podpis,
 • identifikácia zmluvy o dielo,
 • zhodnotenie akosti zhotoveného diela,
 • zoznam odovzdávaných dokladov,
 • prehlásenie strán o tom, že zhotoviteľ dielo odovzdáva a objednávateľ dielo preberá,
 • súpis vád a nedorobkov neovplyvňujúcich funkčnú schopnosť diela a termín ich odstránenia, resp. prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá bez vád.

V prípade, ak zhotoviteľ nebude schopný realizovať, dokončiť, alebo odovzdať dielo v termíne stanovenom zmluvou o dielo z dôvodov vyššej moci, čas realizácie, dokončenia, alebo odovzdania diela sa primerane predlžuje o as trvania dôvodov vyššej moci. Za zásah vyššej moci sa považujú okolnosti, ktoré sa stali po uzatvorení zmluvy a ktoré majú charakter neobyčajnej udalosti, ktorú ani jedna zo zmluvných strán nemohla predvídať alebo jej zabrániť. Za prípady vyššej moci zmluvné strany budú považovať najmä:

 • vojnu a ohrozenie štátu,
 • prírodnú katastrofu alebo prírodnú pohromu,
 • nález výbušnín, toxických, radiačných alebo iných zdraviu škodlivých látok na stavenisku, alebo pozemku,
 • vznik situácie ohrozujúcej životy alebo zdravie ľudí nevyvolanej činnosťou zhotoviteľa,
 • pohromy, katastrofy prenesené z iného subjektu alebo územia na stavenisko, budovu, alebo pozemok,
 • nález historických a iných pamiatok,
 • nález surovín alebo architektonických, prípadne iných geologických porúch, ktorý sa nepredpokladal,
 • štrajky mimo zhotoviteľa.

Zhotoviteľ sa zbavuje svojich povinností za úplné alebo čiastočné splnenie povinností vyplývajúcich pre neho zo zmluvného vzťahu, ak je toto nesplnenie dôsledkom pôsobenia zásahu vyššej moci.

Ak by zásah vyššej moci trval dlhšie ako 5 pracovných dní, obe zmluvné strany začnú bezodkladne rokovania, predmetom ktorých bude spôsob riešenia vzniknutej situácie.

8) Práva a povinnosti objednávateľa a zhotoviteľa diela

Objednávateľ je povinný protokolárne odovzdať zhotoviteľovi miesto realizácie diela v stave zodpovedajúcom projektovým podmienkam. Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi dokumentáciu potrebnú na riadne splnenie záväzku zhotoviteľa. Ide o takú dokumentáciu, ktorú nie je schopný zhotoviteľ zaobstarať bez spolupôsobenia objednávateľa. Objednávateľ je povinný prevziať riadne dokončené dielo v termíne určenom podľa zmluvy o dielo. Objednávateľ má právo skontrolovať všetky práce a konštrukcie. Objednávateľ je povinný poskytnút zhotoviteľovi dodávku energií počas realizácie diela. Práva a povinnosti objednávateľa ďalej upresňuje zmluva o dielo. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo vo svojom mene, na svoje náklady a na vlastnú zodpovednosť. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v ase dojednanom podľa zmluvy o dielo. Ak to povaha diela pripúšta, môže zhotoviteľ vykonať dielo ešte pred dojednaným časom. Zhotoviteľ je povinný dodržiavat predpisy upravujúce bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, predpisy upravujúce požiarnu ochranu a predpisy upravujúce ochranu životného prostredia. Zhotoviteľ má právo na úhradu zmluvnej ceny objednávateľom podľa týchto VOP alebo podľa zmluvy o dielo. Zhotoviteľ je povinný dodržat termíny začatia a odovzdania diela uvedené v zmluve o dielo. Zhotoviteľ je povinný akúkoľvek ním spôsobenú škodu, alebo zapríčinenú škodu pri realizácii diela odstrániť tak, že uvedie poškodenú časť diela do pôvodného stavu, alebo uhradí spôsobenú škodu v plnej výške na účet poškodeného. Práva a povinnosti zhotoviteľa ďalej upresňuje zmluva o dielo.

9) Vlastníctvo, nebezpečenstvo škody

Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru v momente, keď mu ho predávajúci odovzdá alebo v momente odovzdania alebo doručenia prepravných dokladov viažucich sa k dodávanému tovaru, ale len v prípade, že kupujúci uhradil kúpnu cenu a alšie pohľadávky, ktoré mal voči predávajúcemu, napr. poplatky, náhradu škody, zmluvné pokuty a pod. V prípade, že predávajúci má v ase dodania tovaru alebo v ase odovzdania prepravných dokladov voči kupujúcemu pohľadávky vyplývajúce z kúpnej zmluvy, nadobudne kupujúci vlastnícke právo a ich úplným uspokojením v zmysle výhrady vlastníctva uvedenej v lánku 11/ VÝHRADA VLASTNÍCTVA VOP. Na kupujúceho prechádza nebezpečenstvo škody na tovare v dy v momente, keď predávajúci tovar vyskladní zo svojho skladu za účelom jeho dodania na miesto určené v potvrdenej objednávke, kúpnej zmluve alebo odovzdania kupujúcemu priamo na mieste, kde sa nachádza sklad predávajúceho. V prípade, že miestom dodania je sklad predávajúceho a kupujúci napriek tomu, že mu bolo oznámené, že môže s tovarom nakladať si tovar neprevezme, nebezpečenstvo škody na veci na kupujúceho prechádza momentom, kedy si mohol tovar po prvý krát prevziať.

Vlastnícke právo k dielu patrí objednávateľovi a nebezpečenstvo škody spočíva na zhotoviteľovi. Nebezpečenstvo škody na diele prechádza na objednávateľa odovzdaním a prevzatím diela. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré svojou činnosťou spôsobil na majetku objednávateľa. Ak je predmetom zmluvy o dielo údržba, oprava alebo úprava veci nebezpečenstvo škody prechádza na zhotoviteľa. Vlastnícke právo k takejto veci na zhotoviteľa neprechádza.

10) Záručná doba, zodpovednosť za vady a náhrada škody

Zodpovednosť za vady tovaru, záruka za akosť tovaru a práva a povinnosti z nich vyplývajúce sa riadia právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. S výnimkou spotrebiteľských zmlúv, pri ktorých kupujúci tovar nekupuje v rámci alebo pre účely jeho podnikateľskej činnosti, sa taktiež spravujú týmito VOP. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktorý mal tovar v ase prechodu nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho. Ak nie je dohodnuté inak, záručná doba na tovar LPT EU, s.r.o. je 24 mesiacov odo dňa prevzatia kupujúcim. Záručná doba na ostatný tovar a príslušenstvo je uvedená v záručných listoch, resp. sa riadi zákonnou záručnou dobou
podľa Obchodného zákonníka. Predávajúci zodpovedá za vady na tovare, ktoré vzniknú počas trvania záruky. Nezodpovedá však za vady, ktoré vznikli v dôsledku nasledovných skutočností:

 • montáž tovaru bez technického dozoru LPT EU, s.r.o.,
 • montáž tovaru v rozpore s návodom o používaní,
 • realizácia montáže nezaškolenou firmou,
 • mechanickým poškodením,
 • neodborným skladovaním v rozpore s návodom o používaní,
 • preťažovaním zariadenia,
 • nesplnenie povinností podľa týchto VOP súvisiacich s užívaním tovaru,
 • neuskutočnenie pravidelnej ročnej servisnej prehliadky funkčnosti tovaru zo strany LPT EU, s.r.o.,
 • tých skutočností, za ktoré predávajúci nezodpovedá ako najmä v dôsledku prepravy, vonkajších zásahov a vplyvov, zásahov tretích osôb, za ktoré predávajúci nezodpovedá.

Predávajúci nezodpovedá ani za vady tovaru, o ktorých kupujúci v ase uzatvorenia zmluvy alebo prevzatia tovaru vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzavrela, musel vedieť. Zjavnými vadami tovaru sú najmä mechanické poškodenia tovaru, ktorých následkom sa stane výrobok nefunkčným, chýbajúce doklady súvisiace s tovarom, nefunkčnosť tovaru, nedodanie tovaru s vlastnosťami a príslušenstvom, ktoré boli dohodnuté v kúpnej zmluve a všetky ostatné vady, ktoré sú zistiteľné pri obhliadke vykonanej s odbornou starostlivosťou v súlade s týmito VOP. Skryté vady tovaru, ako aj vady tovaru, za ktoré zodpovedá predávajúci zo záruky, je kupujúci povinný bezodkladne po ich zistení písomne oznámiť predávajúcemu – poverenej osobe, najneskôr však do 24 hodín od ich zistenia. Kupujúci je povinný v písomnom oznámení o vadách (reklamácia) predávajúcemu uviesť:

 • zariadenie, na ktorom sa vady vyskytli, s uvedením typu, sériového čísla a dátumu výroby,
 • miesto, kde sa zariadenie nachádza,
 • opis vady (ako sa prejavuje),
 • telefonický kontakt a zodpovednú osobu, s ktorou bude predávajúci za účelom odstránenia vád komunikovať.

Kupujúcemu zanikajú práva z vád tovaru ako aj z vád na, ktoré sa vzťahuje záruka, ktoré:

 1. kupujúci neoznámil v súlade s týmito VOP,
 2. ktoré kupujúci nezistil, pričom zistiteľné pri vynaložení odbornej starostlivosti boli, pretože nevykonal obhliadku v súlade s týmito VOP alebo ju nevykonal s odbornou starostlivosťou,
 3. ktoré kupujúci nezistil neskôr ako určujú tieto VOP, napriek tomu, že boli zistiteľné pri vynaložení
  odbornej starostlivosti,
 4. ktoré vznikli z dôvodu použitia nesprávneho príslušenstva solárnych kolektorov, alebo nesprávnou montážou.

Predávajúci je povinný do 10 dní od doručenia oznámenia o vade tovaru rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie kupujúceho alebo, pokiaľ nie je možné o oprávnenosti reklamácie rozhodnúť bez obhliadky tovaru, tak v tejto lehote zabezpečí obhliadku tovaru. Kupujúci poskytne predávajúcemu plnú súčinnosť, aby obhliadku tovaru mohol vykonať. Pokiaľ bude reklamácia oprávnená, predávajúci zároveň v ase určenom na rozhodnutie o oprávnenosti reklamácie podľa týchto VOP určí lehotu a spôsob odstránenia vady. V prípade chýbajúcich dokladov alebo príslušenstva je predávajúci povinný ich bezodkladne doručiť kupujúcemu do miesta dodania. V prípade iných vád ich môže odstrániť buď opravou, úpravou alebo výmenou za nové zariadenie, pričom výber spôsobu nápravy je na predávajúcom. Kupujúci je povinný pri vybavovaní reklamácií zabezpečiť predávajúcemu alebo ním povereným osobám prístup k tovaru a poskytnúť plnú súčinnosť, aby predávajúci mohol odstrániť vady na tovare. V prípade neoprávnenej reklamácie je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu všetky náklady s tým spojené Pokiaľ predávajúci napriek písomnej výzve kupujúceho a uplynutiu primeranej lehote na splnenie nesplní povinnosť rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie podľa týchto VOP alebo neodstráni vadu na tovare v lehote, ktorú si určil po ukončení obhliadky podľa týchto VOP, má kupujúci právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Na tovar, ktorý je dodaný ako použitý, sa nevzťahuje záruka na vady, na ktoré bol kupujúci upozornený, ako aj na vady, s ktorými musel kupujúci predpokladať (jedná sa hlavne o vady vzniknuté z bežného opotrebenia primerané veku a používaniu tovaru).

Záručná doba na dielo začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. Dĺžka záručnej doby je ustanovená podľa zmluvy o dielo. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže užívať dielo pre jeho vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľom použité materiály, výrobky, konštrukcie a zariadenia musia mať také vlastnosti, aby pri predpokladanej životnosti diela a bežnej údržbe spĺňali ustanovenia platných STN a iných platných predpisov ako aj estetické kritériá určené projektom. Objednávateľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi zhotoviteľovi vady diela v rámci záručnej doby. V takomto oznámení musí objednávateľ vady popísať. Ak objednávateľ uplatňuje vady zistené v rámci odovzdania a prevzatia diela, je zhotoviteľ povinný tieto vady odstrániť v dohodnutej lehote. Pokiaľ by odstránenie vád bolo spojené s neprimerane vysokými nákladmi a vada nebráni riadnemu užívaniu diela, resp. jeho časti, môžu sa zmluvné strany dohodnúť na primeranej zľave z ceny diela. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré sa prejavia v dôsledku:

 1. neodbornej starostlivosti objednávateľa o odovzdané a prevzaté dielo, resp. jeho časti, alebo
 2. užívaním diela, resp. jeho časti v rozpore s účelom, na ktorý je dielo, resp. jeho časť, určené.

11) Výhrada vlastníctva tovaru

Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú na upravenie niektorých práv a povinností medzi predávajúcim a kupujúcim, keď kupujúci tovar užíva, ale ešte k nemu nenadobudol vlastnícke právo. V prípade, že kupujúci zaplatí kúpnu cenu tovaru a po jeho prevzatí, predávajúci zostáva vlastníkom tovaru a do času úplného zaplatenia kúpnej ceny tovaru predávajúcemu (výhrada vlastníctva). Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza v súlade s článkom 9 týchto VOP. Kupujúci je v danom prípade len držiteľom tovaru. Pri spracovaní a opracovaní tovaru, u ktorého existuje výhrada vlastníctva podľa týchto VOP, zostáva tento tovar vo vlastníctve predávajúceho. Pri spracovaní, spojení a zmiešaní tovaru, u ktorého existuje výhrada vlastníctva podľa týchto VOP s iným tovarom vo vlastníctve kupujúceho, nadobúda predávajúci spoluvlastnícke právo k novej veci v pomere ceny tovaru, u ktorého existuje výhrada vlastníctva podľa týchto VOP, k účtovnej cene iného použitého tovaru. Až do doby, kým sa kupujúci stane vlastníkom tovaru, je povinný ho udržiavať na svoje náklady v riadnom a prevádzkyschopnom stave. V prípade akéhokoľvek poškodenia tovaru alebo objavenia vady na tovare je kupujúci povinný oznámiť to bezodkladne predávajúcemu. Pokiaľ sa jedná o poškodenie, za ktoré nezodpovedá predávajúci, je kupujúci povinný zabezpečiť a aj zaplatiť opravu tovaru. Kupujúci je povinný zaobchádzať s tovarom šetrne, je povinný dodržiavať návod na použitie, bezpečnostné predpisy. Je povinný ho používať len na účel, na ktorý je určený v súlade s bezpečnostným a inými všeobecne záväznými predpismi. Kupujúci je povinný zabezpečiť na vlastné náklady záručné a pozáručné prehliadky podľa odporúčania od výrobcu, a to len v autorizovaných strediskách určených výrobcom. Kupujúci nie je oprávnený meniť technické vlastnosti a konštrukciu tovaru bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho. Vykonanie zmien a úprav na tovare môže vykonávať len predávajúci na náklady kupujúceho. Kupujúci nesmie dať do doby, kým sa stane vlastníkom tovaru do užívania tretej osobe, nesmie ho predať ani prenajať, zaťažiť, použiť na zabezpečenie svojich záväzkov. Keď kupujúci napriek zákazu umožní tretej osobe, aby s tovarom nakladala, prípadne tovar na tretiu osobu previedla, a nebude možné toto právo tretieho zrušiť, je kupujúci povinný previesť na predávajúceho platby, ktoré mu boli zaplatené z titulu právneho vzťahu medzi ním a treťou osobou a práva prípadne nároky, ktoré mu vznikli, a to do výšky ešte nesplatenej kúpnej ceny. Kupujúci je povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s uplatnením a vymožením vlastníckeho a spojených práv či nárokov viažucich sa k tovaru. Kupujúci je povinný okamžite oznámiť predávajúcemu všetky škody na dodanom tovare, všetky exekučné konania, v ktorých exekútor do súpisu hnuteľných vecí zaradí aj tovar, ktorý podlieha výhrade vlastníckeho práva alebo na základe ktorých bude veriteľ uspokojovaný predajom hnuteľnej veci – tovarom podliehajúcemu výhrade vlastníckeho práva a doručiť predávajúcemu k pie exekučných príkazov a príslušné protokoly, či iné listiny, ktoré boli v priebehu exekučného konania vyhotovené a doručené kupujúcemu. Okrem toho je kupujúci povinný vykonať všetky opatrenia na odvrátenie exekúcie. V prípade úplného zničenia alebo odcudzenia tovaru má predávajúci právo započítať si s poistným plnením čiastku, zodpovedajúcu všetkým budúcim doposiaľ neuhradeným pohľadávkam predávajúceho z kúpnej zmluvy. Prípadný zostatok poistného plnenia vyplatí predávajúci kupujúcemu. Kupujúci je povinný zabezpečiť zodpovedajúcim spôsobom tovar proti riziku krádeže vlámaním. Kupujúci je povinný v ase trvania výhrady vlastníckeho práva na požiadanie predávajúceho zabezpečiť svoje záväzky voči predávajúcemu, a to spôsobmi uvedenými v kúpnej zmluve. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu miesto trvalého alebo obvyklého umiestnenia tovaru a bezodkladne predávajúceho informovať o všetkých zmenách tohto umiestnenia, umožniť kedykoľvek prístup predávajúcemu k tovaru, a to aj bez výzvy resp. oznámenia predávajúceho o jeho úmysle skontrolovať tovar.

12) Užívanie tovaru

Kupujúci je povinný používať tovar v súlade s jeho účelom využitia, návodom na používanie a príslušnými záväznými predpismi a pokynmi. Kupujúci je povinný zabezpečiť na svoje náklady: pravidelnú údržbu tovaru, bezpečnostnú skúšku tovaru Kupujúci počas trvania záruky nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho vykonať žiadne technické alebo konštrukčné zmeny na tovare. Na základe písomného súhlasu, môže zmeny a zásahy vykonať len predávajúci na náklady kupujúceho. V prípade, že kupujúci nedodrží povinnosti stanovené v predchádzajúcich bodoch tohto článku počas doby záruky, v momente porušenia mu zanikajú práva vyplývajúce zo záruky.

13) Zodpovednosť za škody

Predávajúci a kupujúci sú zodpovední za škodu, ktorú spôsobia porušením svojich povinností. Predávajúci je povinný nahradiť kupujúcemu vzniknutú škodu len do výšky poistného plnenia zo zodpovednosti za tovar. Pokiaľ predávajúci takúto poistnú zmluvu nemá dojednanú, tak je povinný predávajúci nahradiť kupujúcemu škodu len do výšky nákladov na opravu poškodeného tovaru alebo uvedenie poškodeného tovaru do pôvodného stavu. Táto limitácia náhrady škody neplatí, ak:

 1. je škoda spôsobená úmyselne predávajúcim,
 2. je škoda spôsobená pri vedomej nedbanlivosti vedúceho zamestnanca alebo štatutárneho orgánu predávajúceho,
 3. pri zavinenom porušení kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho, ak tým je zároveň ohrozené alebo znemožnené dosiahnutie účelu kúpnej zmluvy.


Pokiaľ z nedbanlivosti predávajúci podstatným spôsobom poruší kúpnu zmluvu je povinnosť nahradiť vzniknutú škodu limitovaná výškou poistného plnenia z poistnej zmluvy, ktorou je predávajúci poistený pre prípad zodpovednosti za tovar. Nenahrádza sa škoda, ktorá prevyšuje škodu, ktorú mohla povinná strana v ase vzniku záväzkovo-právneho vzťahu ako možný dôsledok porušenia svojej povinnosti predvídať alebo ktorú bolo možné predvídať s prihliadnutím na skutočnosti, ktoré v uvedenom čase povinná strana poznala alebo mala poznať pri obvyklej starostlivosti.

14. Ukončenie zmluvného vzťahu

Kúpna zmluva sa končí dňom vysporiadania všetkých práv, povinností a nárokov zmluvných strán z nej vyplývajúcich. Pred dobou podľa predchádzajúceho bodu je možné kúpnu zmluvu ukončiť dohodou zmluvných strán alebo odstúpením v súlade s týmto článkom VOP a s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak:

 1. ak kupujúci je v omeškaním zo zaplatením kúpnej ceny tovaru, a to aj napriek písomnej výzve predávajúceho na jej uhradenie v primeranej dodatočnej lehote,
 2. po uzatvorení kúpnej zmluvy s kupujúcim vznikli preukázateľné skutočnosti na strane kupujúceho, ktoré odôvodňujú oprávnené pochybnosti o možnostiach skorého a úplného plnenia všetkých povinností a záväzkov zo strany kupujúceho, hlavne vo vzťahu ku zaplatení kúpnej ceny, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy a dodania tovaru odstúpiť, resp. požadovať na kupujúcom okamžitú úhradu kúpnej ceny tovaru nezávislú na údajoch uvedených na faktúre,
 3. nebola ani v primeranej dodatočnej lehote uhradená záloha kúpnej ceny za tovar v súlade s týmito VOP,
 4. v ostatných prípadoch, keď to umožňujú tieto VOP, kúpna zmluva alebo platné všeobecne záväzné právne predpisy.

Odstúpením kúpna zmluva zaniká od počiatku. Platnosť kúpnej zmluvy sa končí v momente doručenia odstúpenia predávajúceho kupujúcemu. Odstúpením od kúpnej zmluvy nezanikajú práva a povinnosti, ktoré vznikli v dôsledku porušenia kúpnej zmluvy, a to najmä nárok na náhradu škody, zmluvné pokuty a iné sankcie, ušlý zisk a pod. Kupujúci je v prípade odstúpenia povinný na vlastné náklady dopraviť tovar predávajúcemu. V prípade, že tak neurobí, je predávajúci na náklady kupujúceho oprávnený tovar odobrať a dopraviť aj sám. Kupujúci je povinný tovar odovzdať predávajúcemu v pôvodnom stave, t.j. v stave ku dňu prevzatia a odovzdania tovaru, s prihliadnutím na obvyklé opotrebovanie. Ak kupujúci poruší túto svoju povinnosť, predávajúci oprávnený tovar uviesť do pôvodného stavu na náklady kupujúceho, pričom nezodpovedá za žiadnu škodu, ktorá by týmto postupom kupujúcemu mohla vzniknúť. Vrátenie alebo odobratie tovaru podľa predchádzajúceho ustanovenia nemá vplyv na povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu tovaru v plnej hodnote.

Zmluvu o dielo je možné ukončit dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy podľa týchto VOP alebo podľa zmluvy o dielo a v súlade so všeobecnými právnymi predpismi. Odstúpenie od zmluvy o dielo sa musí vykonať v písomnej forme a musí byt doručené druhej zmluvnej strane. V odstúpení musí byť uvedený dôvod odstúpenia. Odstúpenie od zmluvy nadobúda právne účinky dňom doručenia druhej zmluvnej strane a týmto dňom zmluva zaniká.

Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy o dielo, ak nastane niektorá z nižšie uvedených skutočností:

 1. ak sa objednávateľ dostane do omeškania s platbou svojho finančného záväzku voči zhotoviteľovi (napr. s platbou čiastkovej faktúry alebo záverečnej faktúry), pričom v omeškaní bude po dobu dlhšiu ako 15 dní po dni splatnosti, alebo
 2. ak sa objednávateľ dostane do omeškania s prevzatím diela, pričom v omeškaní bude po dobu dlhšiu ako 15 dní po dni, kedy ho zhotoviteľ vyzval na prevzatie diela, alebo
 3. ak objednávateľ podstatným spôsobom porušil zmluvu, najmä ak je v omeškaní s poskytnutím súčinnosti po dobu dlhšiu než 15 dní po dni splatnosti, alebo
 4. ak nastane akákoľvek okolnosť, ktorá podľa názoru zhotoviteľa môže viesť k neschopnosti objednávateľa plniť povinnosti vyplývajúce zo zmluvy.

Ďalej môže zhotoviteľ odstúpiť od zmluvy o dielo ak:

 1. objednávateľ sa stane platobne neschopným, alebo bol na osobu objednávateľa vyhlásený konkurz, objednávateľ podal návrh na začatie reštrukturalizačného konania, alebo ak bol návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku, alebo ak objednávateľ vstúpil do likvidácie alebo,
 2. ak je zrejmé, že objednávateľ nesplní svoj záväzok vyplývajúci zo zmluvy o dielo alebo týchto VOP a zhotoviteľ nemá záujem prijať oneskorené plnenie, alebo ak objednávateľ nesplnil svoj záväzok vyplývajúci zo zmluvy o dielo alebo z týchto VOP ani v dodatočne určenej lehote alebo,
 3. objednávateľ napriek upozorneniu zo strany zhotoviteľa opakovane porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o dielo alebo z týchto VOP.

Odstúpenie od zmluvy o dielo musí byť prevedené v písomnej forme a bez zbytočného odkladu od vzniku dôvodov pre toto opatrenie. Odstúpenie od zmluvy o dielo je účinné písomným doručením odstúpenia. Ukončenie zmluvy objednávateľom nemá vplyv na existenciu povinností objednávateľa uhradiť zhotoviteľovi všetky výdavky zhotoviteľa spojené s ukončením zmluvy, všetky finančné pohľadávky vzniknuté resp. faktúry vystavené po dobu trvania zmluvy, zmluvné pokuty a náhradu škody, ako aj náhrady ostatných priamych škôd, ktoré vzniknú zhotoviteľovi v súvislosti s porušením zmluvy objednávateľom a neboli spomenuté v predchádzajúcich odsekoch. Ukončenie zmluvy teda objednávateľa nezbavuje povinností voči zhotoviteľovi uvedených v tomto bode tohto článku VOP. Pri ukončení zmluvy sú strany povinné vykonať vysporiadanie svojich práv a záväzkov písomnou formou. Zhotoviteľ je oprávnený postúpiť svoje práva a povinnosti zo zmluvy tretej osobe. Ukončenie zmluvného vzťahu ďalej upravuje zmluva o dielo.

15) Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa 1.05.2009. Predávajúci alebo zhotoviteľ je oprávnený meniť obsah VOP, pre kupujúceho alebo objednávateľa sú však záväzné a doručením nového znenia VOP do kontaktného miesta podľa kúpnej zmluvy, alebo zmluvy o dielo, inak do sídla kupujúceho, alebo objednávateľa. Ak dôjde k zmene obchodného mena, adresy, sídla, čísla účtu alebo k iným zmenám, ktoré môžu mat vplyv na plnenia spojené s týmito VOP, kúpnou zmluvou alebo zmluvou o dielo (napr. podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu, začatie exekučného konania, rozhodnutie o zrušení spoločnosti, zmena štatutárneho orgánu), je kupujúci, alebo objednávateľ ktorého sa predmetná zmena týka povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 3 dní od účinnosti zmien, tieto skutočnosti oznámiť predávajúcemu (zhotoviteľovi). Kupujúci alebo objednávateľ vyhlasuje:

 1. že súhlasí s tým, aby predávajúci, alebo zhotoviteľ uzavrel zmluvu o zriadení záložného práva na pohľadávku predávajúceho, alebo zhotoviteľa voči kupujúcemu alebo objednávateľovi z kúpnej zmluvy alebo zmluvy o dielo alebo takúto pohľadávku postúpil ktorejkoľvek tretej osobe, a zároveň sa kupujúci alebo objednávateľ zaväzuje poskytnúť predávajúcemu, alebo zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri vzniku a realizácii záložného práva,
 2. že nemá námietky voči založeniu pohľadávok.

Kupujúci alebo objednávateľ môže postúpiť svoje pohľadávky voči predávajúcemu, alebo zhotoviteľovi tretej osobe alebo ich založiť v prospech tretej osoby len po predchádzajúcom písomnom súhlase predávajúceho, alebo zhotoviteľa. V prípade, že kupujúci, alebo objednávateľ postúpi pohľadávku alebo zriadi záložné právo na pohľadávku voči predávajúcemu, alebo zhotoviteľovi v prospech tretích osôb bez písomného súhlasu predávajúceho, alebo zhotoviteľa, kupujúci, alebo objednávateľ súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške postúpených alebo založených pohľadávok. Kupujúci zaslaním objednávky, alebo potvrdením dodacieho listu a objednávateľ podpísaním zmluvy o dielo potvrdzujú, že s týmito VOP súhlasia. Tieto VOP sú verejne k dispozícií aj na www.revolt-solar.sk.

Technické, výrobné alebo obchodné informácie, s ktorými budú zmluvné strany oboznámené počas trvania zmluvného vzťahu sú duševným vlastníctvom spoločnosti LPT EU s.r.o. a sú predmetom obchodného tajomstva a to aj po ukončení zmluvného vzťahu. Zmluvné strany môžu využívat predmet obchodného tajomstva výlučne na účel dojednaný v zmluve o dielo, alebo v alších partnerských zmluvách a nebudú ich sprístupňovať tretej strane. Na doručovanie medzi zmluvnými stranami sa primerane použijú ustanovenia upravujúce doručovanie podľa zákona c. 99/1963 Zb. občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov. Prípadné vzniknuté spory budú zmluvné strany riešiť najprv mimosúdnou cestou. Ak sa prípadné vzniknuté spory nevyriešia mimosúdnou cestou, príslušným na rozhodovanie bude súd Slovenskej republiky a rozhodným právom bude platný právny poriadok Slovenskej republiky.