Otázky a odpovede

Potrebujem pre inštaláciu fotovoltickej elektrárne na priemyselnom objekte alebo rodinnom dome stavebné povolenie?

Áno, ale len v prípade, že budem realizovať vyvedenie výkonu FVE do novovybudovanej el. prípojky a budem celý objem vyrobenej el. energie dodávať do DS. V prípade, že sa vyrobená el. energia bude využívať priamo v prevádzke, rodinnom dome a pod. a nebuduje sa nové pripojenie (využíva sa jestvujúce pripojenie) a prebytky, ktoré nedokážem využiť na vlastnú spotrebu dodám do distribučnej siete, postačuje ohlásenie drobnej stavby.

Je distribútor el. energie povinný pripojiť moju inštaláciu do distribučnej siete a vykupovať mojím systémom vyrobenú el. energiu?

Áno, pokiaľ sú splnené všetky stanovené technické požiadavky a kapacita el. distribučnej siete v danej lokalite to umožňuje, distribútor je zaviazaný zákonom, že inštaláciu pripojí na distribučnú sieť a vyrobenú elektrinu od Vás vykúpi za cenu stanovenú úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Aká je životnosť fotovoltickej elektrárne?

Výrobcovia garantujú výkon na 25 rokov. Všeobecne môžeme počítať úbytok výkonu FV panelu 0,8 % za rok. Garancia výkonu stanovená výrobcom je 90% nominálneho výkonu po 12 rokoch a 80% po 25 rokoch.

Sú panely odolné voči vplyvom počasia?

Na výrobu rámu je použitý hliník, alebo dural, povrch tvorí tvrdené sklo hrúbky až do 4mm. Panel sa montuje šikmo voči rovine. Odolnosť panelov sa dá porovnať s odolnosťou strešných okien. Bežné vplyvy počasia, ako silný dážď, či krúpy do priemeru cca 2 cm panelom nevadia. Každopádne sa doporučuje FV systém poistiť.

Ako je možné dosiahnuť maximálny výkon?

Pre dosiahnutie najvyššieho výkonu je nutné orientovať panely čo najjužnejšie při sklone strechy 30 až 45 stupňov. Mierny juhovýchodný, či juhozápadný odklon nespôsobuje výrazné straty.

Aká plocha je potrebná na inštaláciu fotovoltických panelov?

Pre 1kW systém na šikmej strechu môžeme počítať s cca 8m2 plochy plochy pri kryštalických paneloch, pre rovnú plochu to je 22-25m2. Pri špeciálnych trubicových paneloch značky Solyndra určených pre ploché strechy môžeme počítať s 11m2 pre inštalovaný 1kWp.

Dajú sa fotovoltické panely recyklovať?

Po ukončení životnosti panelov, sa všetok materiál použitý na výrobu panelov (kovy a sklo) a článkov (kremík) dá recyklovať v špecializovaných firmách.

Vyrába FV systém elektrinu aj keď je oblačnosť?

Áno, avšak ideálne podmienky sú pri jasnej oblohe. Pokiaľ je zamračené, výnos systému úmerne tomu klesá.

Je fotovoltika vhodná pre naše zemepisné podmienky?

Áno, fotovoltické systémy sú aj v našich podmienkach vhodným a hlavne výhodným spôsobom výroby eletrickej energie.

Je nutná pravidelná údržba fotovoltických panelov?

Nie, údržba nie je nutná, panely majú samočistiacu schopnosť, t.j. doba usadzovania nečistôt je úmerná dobe omývania dažďom. Pri snežení stačí počkať, kým slnko ohreje panel, čím sa sneh z neho zošmykne, straty pri snežení sú v celkovom ročnom výnose zanedbateľné . Samozrejme, pri vyššej snehovej pokrývke je možné urýchliť výrobu elektrickej energie zhrnutím snehu zo solárnych panelov, prípadne v prašnejších oblastiach je vhodné panely občas umyť.

Aká je výkupná cena elektriny vyrobenej fotovoltickým systémom?

Podľa vyhlášky URSO z 22. júna 2012 bola výkupná cena elektriny dodávanej do distrib. siete pre rok 2013 stanovená takto:
§ 11b Cena elektriny pre zariadenie výrobcu elektriny uvedené do prevádzky od 1.januára 2013 zo slnečnej energie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia výrobcu elektriny do 100kW, ktoré je umiestnené na strešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti jednej budovy spojenej so zemou pevným základom: 0,11911 €/kWh

Ako sa vyrobená elektrina vykupuje?

Elektrinu, ktorú vyrobí Váš fotovoltický systém môžete dodávať do distribučnej siete a tým inkasujete výkupnú cenu od distribútora el. energie na mesačnej báze. Výkup je zákonom garantovaný na obdobie min. 15 rokov.

Aká je návratnosť investície do FV sytému?

Za predpokladu garancie výkupu a výkupných cien po dobu min. 15 rokov sa návratnosť pohybuje v závislosti na veľkosti systému a presnej zemepisnej polohy inštalácie v priemere 9 až 10 rokov, naviac výkupná cena sa môže každoročne valorizovať o percento jadrovej inflácie.

Koľko energie vyrobí fotovoltický panel?

1 kWp nainštalovaného výkonu vyrobí v našich podmienkach ročne priemerne 950 - 1150 kWh elektrickej energie v závislosti na geografickej polohe a nadmorskej výške.

Čo všetko musím vybaviť pred inštaláciou a zapojením FV elektrárne do siete?

V podstate nič. Naša spoločnosť Vám po podpísaní zmluvy vybaví celú legislatívu a všetky potrebné dokumenty pre pripojenie Vášho FV systému do siete a zariadi kompletnú inštaláciu.