Typy inštalácií

Systémy pripojené na sieť

V podmienkach Slovenska, kde elektrická rozvodná sieť poskytuje kvalitné a neprerušované dodávky elektrickej energie nie je hlavným motívom pripojenia fotovoltického systému nedostatok elektrickej energie, ale ekologický prínos, a hlavne úspora nákladov a zisk z odpredaja elektrickej energie.

Systémy s prepojením na vlastnú spotrebu (tzv. zelený bonus)

Toto riešenie poskytuje v princípe najkratšiu návratnosť investície, za predpokladu, že dokážeme väčšinu vyrobenej energie z fotovoltického zariadenia spotrebovať. Ako vhodný príklad uvádzame výrobnú prevádzku, kde spotreba elektriny dosahuje cca 200MWh ročne v jednosmennej prevádzke. 100kWp fotovoltické zariadenie vyrobí ročne cca 100MWh elektrickej energie, ktorá je spotrebovaná priamo vo výrobnej prevádzke. Benefitom nie je len doplatok pre výrobcov elektriny z OZE (0,0700553 EUR/kWh) ale aj úspora nakupovanej elektriny od dodávateľa ( cca 0,15 EUR/kWh vrátane distribučných poplatkov, závisí od konkrétneho tarifu). Potom reálny prínos z každej vyrobenej kWh predstavuje 0,2200553 EUR.

Spolu s klesajúcimi cenami technológie návratnosť investície predstavuje 6-8 rokov, pri garantovanej dobe výkupu 15 rokov za nezmenenú cenu. Ak zariadenie vyrobí viac elektriny ako je prevádzkovateľ schopný spotrebovať, elektrina sa odpredáva do distribučnej siete (monožstvo zaznamenáva štvorkvadratný elektromer umiestnený v meracom rozvádzači objektu.) Výkupná cena tejto elektriny je 0,11911 EUR/kWh, (t.j. súčet doplatku 0,0700553 EUR/kWh a ceny predaja elektriny prevádzkovateľovi DS, tzv. cena elektriny na straty (0,0490547 EUR/kWh).

Z technického hľadiska je tento typ pripojenia menej komplikovaný , keďže odpadá nutnosť vybudovania samostatnej prípojky a fotovoltické zariadenie sa zapojí do jestvujúcich rozvodov domu - obvykle do hlavného rozvádzača. Podstatnou výhodou tohoto riešenia je aj jednoduchší administratívny proces, kde na výstavbu nie je potrebné stavebné povolenie, ale vo väčšine prípadov postačuje ohlásenie na stavebnom úrade.

Systémy pre priamy odpredaj vyrobenej elektriny do distribučnej siete

V prípade, že spotreba objektu je zanedbateľná, resp. v objekte existuje viacero odberných miest pre spotrebu elektriny, resp. existujú iné dôvody, prečo nevyužiť formu prepojenia na vlastnú spotrebu, je možnosť všetku vyrobenú elektrickú energiu odovzdať do distribučnej sústavy. Výhodou oproti riešeniu s prepojením na vlastnú spotrebu je, že prevádzkovateľ vie presne kalkulovať, aký bude jeho ročný prínos z výroby.

Pre uvedené riešenie je nutné vybudovať samostatnú elektrickú prípojku s meraním na hranici pozemku, resp. na nepretržite prístupnom mieste,  a na vybudovanie fotovoltickej elektrárne je potrebné žiadať o stavebné povolenie.

Ostrovné systémy

Na odľahlých miestach bez prípojky elektrickej energie predstavuje ostrovný systém často jediný možný variant bezobslužnej výroby elektriny. Podľa povahy elektrických spotrebičov, resp. nárokov užívateľa môžu ostrovné systémy obsahovať batérie, pre akumuláciu energie , čím je zabezpečená dodávka elektriny aj v nočných, resp. večerných hodinách.

Fotovoltický systém môže pracovať v tzv. hybridnom režime, kde hlavne v zimnom období, keď je produkcia energie z FV systému obmedzená, je k systému možné pripojiť elektrocentrálu. Takéto riešenie je vhodné použiť aj v prípade, pokiaľ potrebujeme k systému pripojiť zariadenie s veľkým príkonom.

Najjednoduchším príkladom ostrovného systému je vrecková kalkulačka so solárnym článkom.