Administratíva

Naším zámerom je poskytnúť komplexné služby, ktoré neobťažujú zákazníka so zabezpečením všetkých administratívnych a projektových prác pre uvedenie fotovoltickej elektrárne do prevádzky a pripojenie do regionálnej distribučnej sústavy.

Zabezpečíme pre Vás:

  • Projektovú dokumentáciu vo všetkých stupňoch nutnú pre uvedenie FVE do prevádzky.
  • Vypracovanie podkladov a žiadostí pre uzatvorenie zmluvy o pripojení a rezervácii kapacity u DS.
  • Vypracovanie MPP, funkčné skúšky, skúšobnú prevádzku, kolaudáciu stavby.
    Ohlasovaciu povinnosť na ÚRSO v oblasti výroby a dodávky elektriny vyrobenej zo solárnej energie.
  • Rozhodnutie o vydaní potvrdenia o pôvode elektriny z OZE a cenové rozhodnutie (ÚRSO).
  • Sprostredkovanie uzavretia zmluvy o výkupe elektrickej energie na straty a doplatku s distribučnou spoločnosťou.
  • Vypracovanie správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške k FV systému
    V prípade vyhradených elektrických zariadení aj posúdenie projektovej dokumentácie el. zariadení a úradnú skúšku el. zariadení.